รอบ 3

ประกาศ รับสมัครนักเรียนแผนกช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียนครั้งที่ 3

- รับสมัคร 18 - 24 มีนาคม พ.ศ.2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557
- สอบและมอบตัว วันที่ 29 เม.ย. พ.ศ.25 57

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

-ประกาศเพิ่มเติม
-ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-ชุดสาธิตลิฟท์และการควบคุม จำนวน 2 ชุด
-ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
-ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 3 ชุด
-ยื่นซองเสนอราคาทุบหอส่งน้ำประปา
 
 
 

แบบรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (Self  Assessment  Report : SAR)

.................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

การเรียนการสอนแผนกอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

37 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160

โทร.038-447241 แฟกซ์ 038-447243