คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการ SAR ภายในปี 57

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ที่   262  /2557

 

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

-ประกาศเพิ่มเติม
-ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-ชุดสาธิตลิฟท์และการควบคุม จำนวน 2 ชุด
-ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
-ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 3 ชุด
-ยื่นซองเสนอราคาทุบหอส่งน้ำประปา
 
 
 

แบบรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (Self  Assessment  Report : SAR)

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

การเรียนแบบ PJBL

 

.................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

การเรียนการสอนแผนกอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์