- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

- การเรียนแบบ PJB

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

-ประกาศเพิ่มเติม
-ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-ชุดสาธิตลิฟท์และการควบคุม จำนวน 2 ชุด
-ชุดครุภัณฑ์ปฎิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
-ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จำนวน 3 ชุด
-ยื่นซองเสนอราคาทุบหอส่งน้ำประปา
 
 
 

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี(

โครงการฝึกงานนักเรียน นักศึกษา ณ ต่างประเทศ

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาตินากาโน ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมประเพณีลอยกระทง ณ อำเภอพานทอง
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานของโครงกาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ การประชุมของบประมาณ ประจำปี 2558
นักเรียน นักศึกษา ดูงานนอกสถานที่ คณะกรรมารติดตามและประเมินผลได้เข้าประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก (จังหวัด) วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SAR ภายในปี 57

คำสั่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

แบบรายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา (Self  Assessment  Report : SAR)

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

การเรียนแบบ PJBL

.................

การเรียนการสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอนแผนกอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
SCIENCE BASE TECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE (CHONBURI)
เลขที่ 37   หมู่ 3   ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-447241     โทรสาร : 038-447243

1