:: ข่าวรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ::

>>โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

:: รายละเอียดและกำหนดการ
 • ลักษณะของโครงการ  >> Download
 • รายละเอียดการรับสมัคร >> Download
01 ช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์
  – ใบสมัคร >> Download
  – แบบกรอกประวัติ >> Download
  – แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ >> Download

  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
03 สอบคัดเลือก
 • วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 • เนื้อหาการสอบ
  – คณิตศาสตร์
  – วิทยาศาสตร์
  – ภาษาอังกฤษ
  – สัมภาษณ์ 
  – Portfolio
04 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
05 รายงานตัว
 • วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

>>หลักสูตร ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ

:: รายละเอียดและกำหนดการ
 • รายละเอียดการรับสมัคร >> Download
01 ช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์
  – ใบสมัคร >> Download
 3. สมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th

  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

>>หลักสูตร ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี

:: รายละเอียดและกำหนดการ
 • รายละเอียดการรับสมัคร >> Download
01 ช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์
  – ใบสมัคร >> Download
 3. สมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th

  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

>>หลักสูตร ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ

:: รายละเอียดและกำหนดการ
 • รายละเอียดการรับสมัคร >> Download
01 ช่องทางการสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยฯ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์
  – ใบสมัคร >> Download
 3. สมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th

  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

>>หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ)

:: คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาดังนี้
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • สาขาวิชาเครื่องวัดและควบคุม
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาส
 • สาขาวิชาเครื่องกล
01 ช่องทางการสมัคร
02 สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 082-8981413, 038-447241

Scroll to Top